top of page

Yayınlar 

Japonya 日本

Selin Özdemir

TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE BUDİZM’İN JAPON

SANATINA ETKİSİ

Budizm'in Japonya'ya gelmesi 6.yy'a kadar dayanmaktadır. Çin ve Kore üzerinden Japonya’ya ulaşan Budizm, Japon sanatının gelişiminde de büyük rol oynamıştır. Bu çalışmada; Budist sanat, Budizmi öğretme, Buda'nın öğretilerini yayma amacıyla yapılan el yazması kitaplar, heykeller, duvar resimleri ile başlasa da, aynı zamanda Japon sanatını günümüzde etkilediği öne sürülmektedir. El yazması kitaplar ile kaligrafinin gelişimini sağlamış, bunları kopyalama-çoğaltma ihtiyacından baskı sanatı gelişmiştir. fırça kullanmakta ustalaşan Budist rahipler ilk Japon sanatçılar olarak görülebilir. Budist rahipler, fırça kullanımındaki ustalıkları ile Japon resim sanatına Budist temelli bir başlangıç yapmışlardır. Bu çalışmada antik dönemde Budizmin yeni bir din olarak Japonya'ya girmesi ve sonrasında Japon sanatına etkileri de incelemektedir. Aynı zamanda bu araştırma ile birlikte, Japon yazı sanatı, baskı sanatı, resim, heykel ve mimaride de Budizm’in etkilerinin anlaşılabilir olması sağlanacak, bununla birlikte, Japon sanat tarihi alanında daha sonraki çalışmalara zemin oluşturacak bir ön çalışma niteliği olacaktır. Aynı zamanda bu çalışmanın, Türk sanatı/sanat tarihi ve Japon sanat tarihi kültürlerarası sanatsal araştırmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

 Makale Linki: 

Çin 中国

Dr. Elvida Ünal

İMAM GAZALİ VE ZHU Xİ’NİN EĞİTİM GÖRÜŞLERİ KARŞILAŞTIRMASI

İmam Gazali ve Zhu Xi, 11. ve 12. yüzyıllarda sırasıyla İslam ve Konfüçyanist kültürlerin canlandırıcısı ve temcilsicidir. Zhu Xi, Neo-Konfüçyanizm ekolünün kurucusu olarak kabul edilir. İmam Gazali ve Zhu Xi’nin düşünceleri, iki büyük medeniyetin gelişmesinde son derece etkili olmuştur. Bu makalede iki önemli düşünürün eğitim alanındaki görüşlerileri karşılaştırılmıştır. Anahtar sorular şu şekildedir: Eğitim düşüncelerinin temel kavramları ve misyonları nelerdir? İki düşünce çizgisini bir araya getirebilecek bağlantılar nelerdir? Bu iki figürün eğitici görüşlerinin yansıttığı gibi İslami ve Konfüçyanist eğitim düşünceleri ve sistemlerinin paylaştığı ortak değerler nelerdir? Çin’de ortaya çıkan Hui-Ru kültüründen esinlenen bu çalışma, İslam ve Çin kültürü arasındaki diyaloğu teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma, İmam Gazali ve Zhu Xi’nin eğitim görüşleri alanında Çin’de ve Türkiye’de yapılan ilk karşılaştırmalı çalışmadır. Makale dili Çincedir.

安萨里与朱熹的教育思想比较研究,清华大学教育研究,2016年7月,第37卷第4期,

 

Makale Linki:

Dr. Elvida Ünal

ÇİN TARZI İSLAM: KONFÜÇYANİST MÜSLÜMANLIK (HUİ-RU)

İslam dini, Çin’e 7. yüzyılın ortalarında girmiş, özellikle Moğollar ile birlikte Çin’i fetheden Müslümanların Çin’e yerleşmesi ve Ming döneminde yerliler ile kay- naşması sonucunda Çin’de Çinli-Arap-Fars-Türk karışımı Müslüman bir millet olan Hui milleti ortaya çıkmıştır. Bununla beraber 14. yüzyıldan itibaren siyasî ve sosyal değişimler sonucu Hui Müslümanlarının İslam’ı Çince anlama ihtiya- cı sonucu Çin tarzı İslamî anlayış olan “Konfüçyanist Müslümanlık” (Hui-Ru, 回 儒) kavramı ortaya çıkmıştır. “Konfüçyanist Müslümanlık” (Hui-Ru), klasik Çin Konfüçyanistik kültürü ile İslam medeniyeti ve kültürünün bir araya gelmesiyle oluşan bir kültür sentezidir. Bir başka tanımla İslam’ın Çince ve Konfüçyanizm terimleriyle ifade ediliş şeklidir. “Konfüçyanist Müslüman Âlimler” (Hui-Ru Xu- ezhe, 回儒学者), Çince ve Konfüçyanist kültürü benimsemiş Çinli Müslümanlar, âlimler ve düşünürlere verilen isimdir. Bu çerçevede Klasik Çin Konfüçyanistik medeniyetle İslam medeniyetini birbirine yaklaştıran en önemli faktördür.

Makale dili Türkçedir.

Çin Tarzı İslam: Konfüçyanist Müslümanlık (Hui-Ru) , TYB Akademi 20. Sayı Eylül 2017

Makale Linki :

Dr. Elvida Ünal

BİR KUŞAK BİR YOL GİRİŞİMİ KAPSAMINDA TÜRKİYE VE ÇİN ARASINDAKİ KÜLTÜR ALIŞVERİŞİ

Türkiye’de Türkler ve Çinliler iki bin yıllık eski komşudur şeklinde genel bir söylem vardır. Çin kültürü çok eski ve renkli bir kültürdür, Türkiye ise Asya ve Avrupa’nın kesişme noktasında bulunur. Türkiye medeniyetlerin beşiği olarak adlandırılır, parlak kadim kültürü Asya, Avrupa ve Orta Doğu’nun bir sentezidir. Çin ve türkiye arasındaki kültür alışverişinin çok uzun bir tarihi vardır. Bu uzun tarih içinde iki kültür de birbirinden etkilenmiş, zengin bir kültürel miras oluşturmuştur. 2013 yılında Çin, Bir Kuşak Bir Yol girişimini başlattığından bu yana,Türkiye ve Çin siyasi ve ekonomik işbirliğini arttırmış, kültürel alanda da alışverişi güçlendirmiştir. Bu makale Bir Kuşak Bir Yol girişimi kapsamında iki ülke halkının kültür alışverişi alanındaki fırsatlara ve bu güne kadar ki başarıları anlatmaktadır.

Makale dili Çincedir.

《一代一路》倡议背景下,中国与土耳其人文交流, 新丝路学刊,2021,11期,86-108.

                                                                                                                             

Makale Linki :

bottom of page